Sarah Crist

Sarah Crist

Senior Strategy Advisor, Shell